Want goed gezelschap werkt als een gezelschapsspel

Gezelschaps-WERK

Lieve Willems

Samenleef- en samenwerkingscoach


VALKUILEN VANDAAG :


- doelstellingen apart proberen bereiken terwijl ze allemaal

  met  elkaar samenhangen

- steekvlammomenten rond 1 thema door tijdsgebrek

-gemis aan gemeenschappelijke objectieve referentiekaders

  die relationeel rechtvaardig zijn rond visie-ontwikkeling,

  besluitvorming en implementatie

- veel terreinconflicten, positieproblemen,

  communicatieproblemen en verscheurdheid

- gigantisch emotioneel energieverlies

- stress

- blijven experimenteren

- oorzaak van  wordt door iedereen verschillend verklaard /

  veel schuldinductie

-…


GEVOLGEN DAARVAN :


- Steeds meer uit verbinding met elkaar

- Steeds meer miscommunicatie, conflict, onderlinge

  kwetsuren, wantrouwen en onveiligheid

- Steeds meer terugtrekken uit zelfbehoud en angst

- Steeds grotere individualisering

- Machtsstrijd

- Steeds meer procedures en regels

- Onderlinge miskenning

- Tijdverlies en zelf meer tijdverlies in gang steken

- Brandjes blussen

- Kortetermijnoplossingen

- Crisismanagement - Uitval - Onveiligheid- Inhoudelijke -

  samenwerking onder druk -polariteit - verzuring -

  onverdraagzaamheid

- EenzaamheidOPLOSSING: GEZELSCHAPSWERKMODEL


STAPPEN VAN DE BEGELEIDING:


Stap 1 : COLLECTIEF INZICHT GEVEN in de oorzaken Samenwerken, samenleven, samen opvoeden en samen beminnen zijn in transitie.


Stap 2 : SCHEPPEN VAN RELATIONELE RANDVOORWAARDEN;

(= collectieve ontschuldiging + nieuw krediet + collectief nieuw perspectief en oplossingsgericht denken)


Stap 3 : AANBRENGEN VAN RELATIONEEL ESPERANTO (32 woorden) bij alle leden van het systeem


Stap 4 : RELATIONELE SPELREGELS aanleren aan alle leden van het systeem


Stap 5 : MEMORISEREN EN VERANKEREN van het esperanto en spelregels in dagelijks samenleven en – werken (dagelijkse bruikbaarheid)Spelers : IEDEREEN VAN 6 TOT 99 JAAR


Moeilijkheidsgraad : MAKKELIJK, SNEL, PLEZIERIG


Resultaat : directe houvast, veiligheid, iedereen plek, vertrouwen, perspectief en verbondenheid.Samen "Wel in ons vel" is geen COMPETITIESPEL, alleen SAMEN worden we ALLEMAAL WINNAARS in samen beminnen, samen werken, samen opvoeden, samenleven
SYSTEEMTHEORETISCH ONDERBOUWD


EVIDENCE-BASED


MENTALE METHODIEK


GROEPSDYNAMISCH UITGEWERKT


EMANCIPATORISCH


DEMOCRATISCH


UNIVERSEEL


SNEL


PLEZIERIG


OVERAL TOEPASBAAR


MEERVOUDIG PARTIJDIG


RELATIONEEL RECHTVAARDIG


VERBINDT ONDERLING LEDEN VAN EEN SYSTEEM


VERBINDT LEEF- EN WERKCONTEXT


VERBINDT BELEIDS-DOECONTEXT


IN ELKE CONTEXT BRUIKBAAR


IN ALLE SECTOREN BRUIKBAAR


SMART


IEDEREEN ENGAGEERT ZICHEen niet- limitatieve waslijst aan uitdagingen, doelstellingen, thema’s en verwachtingen.


WELBEVINDEN koppel, gezin, buurt, team, organisatie....

WELBEVINDEN kind, ouder, partner, buur, collega....

OMGANG DIVERSITEIT disciplines en opleidingsniveau

OMGANG DIVERSITEIT mens / gender / personeelslid

OMGANG genderdiversiteit

OMGANG mannelijk - vrouwelijk brein

DRIE GENERATIES op de familievloer

DRIE GENERATIES op de werkvloer

DIVERSITEIT aan zorgvragen in leef-/werkcontext

GEDEELDE inhoudelijke visie in leef/werkcontext

GEDEELDE relaitonele visie

GEDEELDE samenwerkingsvisie

GEDEELDE VISIE personeelsparticipatie

GEDEELDE VISIE kinderparticipatie

GEDEELDE VISIE patiëntenparticipatie

GEDEELDE VISIE ouderparticipatie

GEDEELDE VISIE familieparticipatie

GEDEELDE VISIE burgerparticipatie

GEDEELDE VISIE integratie

GEDEELDE VISIE migratie

GEDEELDE VISIE burn-out preventie

GEDEELDE VISIE op suïcidepreventie

GEDEELDE VISIE preventie psycho-sociale risico's

GEDEELDE VISIE preventie klachten / procedures

GEDEELDE VISIE preventie plan- vergaderlast

GEDEELDE VISIE preventie conflicten

GEDEELDE VISIE werk- privébalans

GEDEELDE VISIE rond inzet talenten / competenties

GEDEELDE TRANSITIE-VISIE Topdown - Bottom-Up

COLLECTIEF strategisch plan en plan van aanpak

COLLECTIEVE oplossingsgerichte aanpak

....


Download

printable versiie

Copyright Gezelschaps-WERK


Het Gezelschapswerkmodel helpt met 1 methodiek minstens onderstaande doelstellingen en verwachtingen

waar te maken


© Copyright Gezelschapswerk 2017.


Belangrijkste theoretische achtergronden en referentiekaders die we met elkaar combineerden, aanvulden en vertaalden tot het

GezelschapsWerk model zijn o.a.:


Territoriumleer Bakker en Bakker


Positieleer Minuchin


Communicatie-axioma’s Watlawick


Contextueel Gedachtengoed Nagy


Gedragstheoretische benadering


Geweldloze Communicatie Rozenberg


Filosofie van Martin Buber “ ik EN de ander “


Ik kies voor mijn talent Luk De Wulf


Kernkwaliteiten en Kernkwadranten Ofman


Waarderend leiderschap


People Management


Oplossings- en Handelingsgericht Werken


NLP-kaderbegrippen


Herstelgerichte conflicthanteringHet Model verdringt geenszins andere methodieken, hulpbronnen en stromingen. Integendeel. Het verbindt ze en schept de relationele randvoorwaarden die nodig zijn om inhoudelijk optimaal met elkaar samen te leven en te werken.